Блог

Кога инвалидната пенсия става пожизнена

Статистиката показва, че малко под 60 000 българи годишно у нас получават свидетелство за инвалидност. Припомняме, че правото на инвалидна пенсия се придобива с решение

Пенсия от ТЕЛК с право на работа

Вашите права при експертно решение на ТЕЛК Предвидените от държавата облекчения за лицата с пенсия от ТЕЛК с право на работа можете да получите, ако

Как се подава декларация по чл.15?

Едно от законовите задължения на работодателите съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е подаването на Декларация по чл. 15 от нормативния

Лични предпазни средства и безплатно работно облекло (Наредба за работно облекло)

Предоставяне на безплатно работно/ униформено облекло от работодателя съгласно изискванията на Наредба за безплатното работно и униформено облекло Работно облекло се предоставя безплатно от работодателя

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа

Нормативна уредба, регламентираща инструктажите и обучението по здраве и безопасност На работодателя е законово вменено задължението да осигури инструктаж и обучение по здраве и безопасност