Блог

Промени в КТ – Работа от разстояние

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ) И ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ Изменения на КТ

Службата по трудова медицина организира и провежда обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Основни изисквания към обученията и инструктажите по безопасност и здраве Провеждането на периодични обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа е с ключово

Увреждания на здравето в резултат от работата с компютър: Как трудовата медицина може да помогне за предотвратяването им?

Днес компютрите са неразделна част от ежедневието ни. Много от професиите вече се разчитат изцяло на дигитализацията и се извършват изцяло пред екраните. До какво

Професионалните заболявания – как да ги предотвратим с помощта на специалистите по трудова медицина

Професионалните заболявания са значим социален и икономически проблем. Засягайки здравето и производителността на работниците, те всъщност имат много по-широко негативно въздействие, което не се ограничава