Услуги

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД предлага на работодателите комплексни решения за всички дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

С какво се занимава служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“?

Служба по трудова медицина “Св. Пантелеймон” в София предлага цялостни експертни решения в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Работодателите могат да се доверят изцяло на службата по трудова медицина за изпълнението на законовите изисквания по отношение на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, съгласно българското законодателство. Нашите услуги:

 • Изпълнява функциите на длъжностно лице/ орган по безопасност и здраве при работа съгласно ЗЗБУТ и чл. 5 от Наредба №3 от 27 юли 1998 г., както следва: разработване на фирмената политика и документи за безопасност и здраве при работа; инструктаж на отговорните лица; идентифициране на професионалните рискове; консултиране на работодателите за изпълнение на нормативните изисквания за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд; съдействие за осъществяване на социалния диалог; изготвяне на годишен анализ за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд и др.;
 • Разработване и реализиране на обучителни програми за членовете на комитетите и групите по условия на труд: Службата по трудова медицина в София “Св. Пантелеймон” организира и провежда първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ в организациите съгласно изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г.;
 • Консултации във връзка с периодичните медицински прегледи на работещите и водене на здравно досие от службата по трудова медицина;
 • Извършване на експертна оценка на рисковете на работната среда за здравето и безопасността на служителите;
 • Информиране и консултиране на работодателите за изменения на нормативната уредба в областта;
 • Разработване и изпълнение на програми за обучение съгласно Наредба РД – 07-2/16.12.2009 г. на МТСП.
 • Други дейности.

Предлагаме преференциални условия за абонаментна такса от Службата по трудова медицина “Св. Пантелеймон”.

Защо да изберете служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“?

Служба по трудова медицина “Св. Пантелеймон” предлага на работодателите дългогодишния си опит и експертиза в управлението на трудовата медицина и на здравословните и безопасни условия на труд. Повече от две десетилетия нашите квалифицирани експерти помагат на организациите да планират и подобрят цялостния мениджмънт в тази област, прилагайки професионален и превантивен подход. Дългосрочният абонаментен договор със Служба по трудова медицина “Св. Пантелеймон” осигурява на работодателите:

 • Гъвкав подход и експертни решения за изпълнение на нормативните задължения в областта на ЗБУТ;
 • Индивидуално обслужване в зависимост от спецификата на конкретната дейност;
 • Цялостно обслужване и помощ на работодателите в осигуряването на здравословна и безопасна работна среда съгласно разпоредбите на ЗЗБУТ и Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина;
 • Здравно наблюдение и консултации във връзка с първоначалните и периодичните медицински прегледи на служителите, включително организиране на медицинските прегледи, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд, поддържане на здравни досиета, информиране и консултиране на работещите във връзка със здравето и безопасността;
 • Службата по трудова медицина изготвя и актуализира оценка на риска на работните места, като  формулира мерки за превенция, намаляване или елиминирането му; приоритизира мерките с оглед на установените рискове и оценява ефективността на приложените мерки.

Ако търсите утвърдила се с опита и експертите си служба по трудова медицина в София на най-добри цени, ние ще се радваме да ви предложим наистина специални условия. Нашият квалифициран и експертен екип ще е винаги на разположение за осигуряването на най-точните решения за всеки казус, свързан със здравословните и безопасни условия на труд.

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД предлага на работодателите комплексни решения за всички дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Консултира и подпомага работодателите при разработване на коригиращи мероприятия във връзка с изпълнение на предписанията от проверки на контролните органи / Инспекция по труда/

Изготвяне и актуализация на оценката на риска на работните места

 • Изготвя и/или актуализира оценката на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска, като:

– предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск

– предлага  степенуване по приоритети предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции

– оценява  ефикасността на предприетите от работодателя мерки

Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на КУТ / ГУТ

Съгласно Наредба №4/ 1998 г. за обучението на представителите в  комитетите и групите по условия на труд в предприятията:

Организира и извършва първоначално и периодично (ежегодно) обучение на членовете на КУТ /ГУТ, както и консултира и подпомага КУТ/ГУТ в осъществяване на дейността им, съгласно чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Анализ и оценка на здравословното състояние на работниците и служителите

 • Консултира и подпомага работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа
 • Изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа
 • Анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, информация за временната неработоспособност, информация за трайната неработоспособност, информация за регистрирани професионални болести, информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия
 • Води здравни досиета на служителите по образец
 • Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания
 • Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа

Информира работодателите за изменения в нормативната уредба и съдейства за привеждане на документацията им по ЗБУТ в съответствие с променените изисквания

Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно наредба РД - 07-2/16.12.2009 год. на МТСП

 • на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • на длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ;
 • на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Форма на обучение: дистанционна форма.

Earth

Изпълнява функциите на орган/длъжностно лице по безопасност и здраве при работа

Извършване на дейности по организиране на фирмена политика и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 24 ал. 1 и ал. 3 от ЗЗБУТ и чл. 5 от Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, в т.ч.:

 • Организиране и участие в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа – регламентиране на всички видове заповеди по ЗЗБУТ, периодика на измерване на ФРС, електрообезопасителни мерки и др. 
 • Провеждане на начален, на работно място, периодичен и извънреден инструктаж на служители на фирмата на територията на гр. София
 • Консултиране и подпомагане на работодателя по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност- разработване на инструкции по безопасност и здраве при работа, свързани с конкретната дейност на фирмата
 • Организиране и участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове
 • Организиране и участие при разследване на причините за трудовия травматизъм
 • Съдействие на лице- координатор от фирмата по отношение спазване на нормите и изискванията по здраве и безопасност
 • Подпомагане осъществяването и участие в социалния диалог между партньорите – дейността на ГУТ/КУТ
 • Изготвяне за всяка календарна година анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд и обсъждането му в ГУТ/КУТ

Други дейности

РАЗРАБОТВА ПРОГРАМИ, ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

РАЗРАБОТВА И ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.

РАЗРАБОТВА ПРАВИЛА, НОРМИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА и дава съвети на работещите за правилното им прилагане.

ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ, САМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ във връзка с конкретните опасности на работното място 

РАЗРАБОТВА ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г.

ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪВЕДЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ на труд и почивка съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г.

СЪДЕЙСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ от акредитирана лаборатория: уточнява вида на специализираните измервания на физическите фактори на работната среда (микроклимат, шум, осветление, вибрации), на химични агенти в работната среда и на контролни измервания за оценка ефективността на електрообезопасителните мероприятия (заземяване, зануляване, мълниезащита).

ИЗГОТВЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ.

СЪДЕЙСТВА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ на служителите и работниците. Прегледите се извършват от Медицински център „Свети Пантелеймон”, като на основание сключен между дружествата договор, цената за клиенти на СТМ „Свети Пантелеймон” ЕООД е преференциална.