OiRA Оценка на риска на агенции за недвижими имоти

Оценка на риска в агенция за недвижими имоти

Агенциите за недвижими имоти в огромния си процент са малки фирми. Спецификата на работата им обаче също предполага оценка на риска както с оглед спазване на нормативните изисквания, така и за предотвратяване на инциденти.
Изключително полезен и целеви инструмент в тази посока предлага Европейската агенция за здраве и безопасност при работа (EU-OSHA). Цялото наименование на инструмента е Online Interactive Risk Assessment (OiRA) или Онлайн интерактивна оценка на риска.

Как да се възползвате от инструмента OiRA?

Инструментът е разработен така, че да позволява секторна оценка на риска, независимо от сферата, в която оперира съответната организация. Чрез поредица от конкретни въпроси се идентифицират наличните за сектора и организацията рискове за здравето и безопасността на работното място. Подходът е по-стандартизиран в сравнение с този на службата на трудова медицина, тъй като последната отчита по-детайлно всеки съществуващ риск за конкретната организация. С онлайн инструмент не може да се постигне такава детайлност, но се отчитат основните заплахи за безопасността на работното място.
Чрез различни етапи на оценка – общо четири, се генерира документирана оценка на риска. Инструментът подпомага предприятията и при изработването на план за действие на база на оценката.

Опериране с инструмента OiRA

За да работите с инструмента OiRA, не е необходимо специално обучение. Може да се следват стъпките, които са описани на самата платформа. Два са основните етапи за определяне на рисковете, които съществуват във вашата организация. На първия етап следва да отбележите кои са валидни за вашата работа, като опциите се представят от платформата на OiRA. На втория етап трябва да определите степента на идентифицираните рискове.
За въпроси, свързани с прилагането на инструмента за оценка на риска, можете да потърсите нашата служба по трудова медицина в София.