Здравословни практики за работа от вкъщи и управление на трудовия стрес

Трудова медицина и работа от вкъщи

С оглед на факта, че дистанционната работа е все по-често срещана, очаквано се стигна до необходимостта от установяването на минимални изисквания, с които да се гарантира здравословна и безопасна среда и при този вид работна дейност. В България още през 2011 г. са приети допълнения в Кодекса на труда, регламентиращи някои важни понятия, свързани с работа от вкъщи и дистанционна работа.

Важно уточнение е, че има съществена разлика между надомна работа и работа от вкъщи или познатата като дистанционна работа. Последната, освен че не се осъществява в помещение на работодателя, се извършва чрез използване на информационни технологии.

Здравословни практики при дистанционна работа

Независимо, че трудовата дейност не се извършва в помещения на работодателя, последният пак е длъжен да осигури безопасни условия на труд и за работещите в отдалечена среда. Нещо повече, на тези служители също се осигурява квалификация, преквалификация и обучение. Следва да се има предвид спецификата и някои неизяснени обстоятелства, свързани с инструктажа на работното място. По отношение на тях законодателят трябва тепърва да се произнесе.

По-стриктно по отношение на здравословните условия на труд е законодателството към дистанционния труд. На служителите, полагащи дистанционен труд, също се гарантират минималните изисквания за здравословни практики и безопасна работна среда. В най-обобщен вид това обхваща: оценка на рисковете, предприемане на превантивни мерки при необходимост, осигуряване на лични предпазни средства, ако се налага, информиране и обучение, контрол за спазване на правилата.

Управление на стреса при работа от вкъщи

Отговорност и задължение на служителя е да спазва предписанията за здраве и безопасност при работа. Ето защо служителят не може да премества дистанционното си работно място и да работи от съседен имот например, ако това предварително не е уточнено. Работодателят, синдикалните организации или организациите на работниците и служителите, както и съответните контролни органи имат право на достъп до дистанционното работно място, при условие че служителят е уведомен и се е съгласил предварително.

Редовните почивки са важни

Спазвайте оптимален режим на редуване на работа с редовни почивки. Те са от съществено значение както за работещите с видеоекрани, така и с оглед на раздвижване и смяна на работната позиция. По този начин ще поддържате по-добра енергия и концентрация.

Разбира се, в редовните почивки не бива да се забравя да се отдели време за хранене и хидратация. Това е и един от най-добрите начини за ограничаване или елиминиране на трудов стрес при изпълнение на служебните задължения.

Не губете връзка с колегите

Също добър начин за управление на стреса е да поддържате редовна комуникация с колегите си. По този начин ще опознаете по-добре и хората, с които работите, както и ще можете да обменяте опит с тях.

Поставете граници между работна и лична среда

Едно от големите предизвикателства, когато работите от дома си, е да определите ясни граници между работното и личното пространство. За целта на първо място е важно да определите за работата си подходящо място, което да е ясно отделено като такова и да не се слива с личното ви пространство. Също така следва да спазвате и ясни граници за работното време, за да не поглъща то и времето ви за вас самите и за семейството ви.

Въвеждайки тези здравословни практики в работата си, ще подобрите общото си. благосъстояние и ефективността на трудовия процес. Бихте могли, разбира се, да направите още доста в тази посока, така че да осигурите максимално здравословна среда и условия за работния процес.

Специалистите по трудова медицина ще ви помогнат

Специалистите по трудова медицина са тези, които следва да извършат първоначалната оценка на риска на работното място. Това се отнася както за работните места в помещенията на работодателя, така и за дистанционните. Професионално извършената оценка ограничава или елиминира рисковете за здравето на служителите в трудовия процес.

Експертите в тази област помагат на работодателите да изпълнят задълженията си съгласно трудовото законодателство. Освен да се гарантира, че работните места (включително дистанционните) отговарят на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа, всъщност внедряването на системния подход при управлението на условията на труд е ключовият аспект в дейността им.

Най-важната отговорност на службата по трудова медицина е непрекъснатото подобрение на системата за безопасни и здравословни условия на труд. Това се случва чрез анализ на различни документи и наблюдение на трудовия процес, на база на което се предприемат и мерки за подобрение.