Как да подобрим работната среда чрез трудова медицина

Без съмнение основен фактор за здравето и благополучието на служителите в една организация е работната среда. Самият факт, че в нея прекарваме една доста голяма част от ежедневието си, показва каква важна част от начина ни на живот е тя. Наред с редица други фактори, тя има и пряко въздействие върху продуктивността и удовлетворението от работата ни. И това е логично, тъй като, когато трудещите се са в добра здравна кондиция, те са много по-ефективни в работния процес. Изследването и управлението на факторите на работната среда обаче е постоянен процес, който следва да се осъществява от професионалисти с опит.

Ето защо в настоящата статия ще разгледаме как Службата по трудова медицина може да помогне за подобряване на работната среда и намаляване на риска от инциденти.

Службата по трудова медицина има комплексен подход

Службата по трудова медицина предлага на работодателите комплексен анализ на работната среда и такива мерки за подобряването на идентифицираните рискове. Този анализ включва всички аспекти, имащи пряко или косвено въздействие върху трудещите се. В рамките му се осъществява преглед на работните процеси, идентифициране на потенциални рискове, измервания на факторите на средата и предоставяне на съответстващи препоръки за подобрение. Чрез такъв комплексен проактивен подход се предотвратят инциденти и заболявания, свързани с работната среда. По този начин освен съхраняването на здравето, а понякога и на живота на работещите, се избягват и допълнителни разходи за временна или постоянна неработоспособност.

Службата по трудова медицина обучава служителите

Обучението на служителите е от първостепенно значение за подобряване на здравето и безопасността на работното място. Създаването и разпространението на правила и инструкции в това отношение, с които да запознаят служителите с рисковете и процедурите за действие при опасност, понякога могат да спасят живот. Именно Службата по трудова медицина има този изключително важен ангажимент. Съдържанието на обучението включва различни аспекти в зависимост от сферата на работа и идентифицираните опасности за здравето на служителите. По този начин се намалява риска от инциденти и се прилага на практика превантивният подход.

Превенция на професионалните заболявания

Организирането и провеждането на редовни медицински прегледи на служителите е именно с цел да се ограничат и да се идентифицират навреме професионалните заболявания. По този начин се съхранява здравето и живота на служителите, което е най-важното. Но също така се намалява и броят на отсъствията поради заболявания, което подобрява производителността на труда.

Макар че самата Служба по трудова медицина не провежда медицинските прегледи, а подпомага организирането им, тя има много съществена роля в анализа на резултатите от тях и отправянето на препоръки и мерки за подобрение на работната среда. Така, от една страна, могат да се открият навреме рискови фактори и те да се ограничат. От друга, ранното откриване на симптоми на професионалните заболявания дава много добри шансове за успешното им лечение.

Въвеждане на принципа за непрекъснато подобрение

Въвеждането на този принцип в управлението на здравето и безопасността на работното място носи основните ползи както за служителите, така и за работодателите. Службата по трудова медицина изготвя конкретни препоръки за подобрение, анализирайки различни документи, резултати от медицинските прегледи, работни процеси и други. По този начин се ограничават или напълно се елиминират рисковете за трудещите се.

Заключение

Службата по трудова медицина позволява стратегическо и превантивно управление на условията на труд, както и въвеждането на принципа за непрекъснато подобрение. Ползите са за всички – служителите, работодателите, а и цялото общество. Професионалното управление позволява опазване на здравето и живота на работещите, по-висока удовлетвореност на трудещите се и по-висока ефективност на трудовия процес.

Често Задавани Въпроси

Колко често трябва да се правят медицински прегледи за служителите?

Честотата на тези прегледи се дефинира в подзаконов нормативен акт (Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците) и е обвързана със спецификата на конкретната дейност и наличието на опасни условия на труд.

Какви са основните предимства на обучението за безопасност при работа?

Основните предимства са свързани с навременната информираност за рисковете на работната среда, начините за предпазване и ограничаването им. При това тези предимства касаят както служителите, така и работодателите, и цялото общество.

Какви са най-честите опасности в работната среда и как да се предпазим?

Опасностите се определят в зависимост от конкретните условия. В най-общ вид те могат да касаят работните места, оборудването, организацията и провеждането на трудовите дейности.

Какви са препоръките за подобряване на ергономията на работното място?

Подобряването на ергономията на работното място е свързано с изисквания, относно общите условия в работната среда, като осветеност, температура, влажност, възможност за регулиране на столовете и работното оборудване за заемане на удобна работна поза и други.

Как да изберем подходяща Служба по трудова медицина за нашата компания?

Важно е да изберете Служба по трудова медицина, доказала се с експертизата и опита си. Така ще сте сигурни, че наистина можете да разчитате на безценен помощник в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.