Професионалните заболявания – как да ги предотвратим с помощта на специалистите по трудова медицина

Професионалните заболявания са значим социален и икономически проблем. Засягайки здравето и производителността на работниците, те всъщност имат много по-широко негативно въздействие, което не се ограничава само до конкретния работник и работодател. Освен здравословния аспект, всеки такъв случай означава и разходи за предприятието, здравната и социалната система. Ето защо основният фокус в дейността на Службата по трудова медицина е именно превенцията. Ползите от работата ѝ в този смисъл са както за отделния работник или служител, така и за работодателя и за обществото като цяло.

В тази статия ще разгледаме как на практика специалистите по трудова медицина помагат за намаляването или елиминирането на риска от възникване и развитие на професионални заболявания.

Определение на професионалните заболявания

Като професионално заболяване или професионална болест се определя заболяване, което се е развило в резултат на влиянието на вредните фактори на работната среда и/ или трудовия процес върху работника и е включено в Списък на професионалните болести, утвърден от Министерският съвет на Република България. За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

Как се установява професионално заболяване?

Потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на болестта е изцяло отговорност на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). В състава на комисиите участват експерти по трудова медицина, професионални болести, а при необходимост, и други специалисти. Нормативно определеният срок за произнасяне с експертно решение в тази връзка е 3-месечен от момента на внасянето на документите. Самото експертно решение е с давност 3 години, след което лицето подлежи на преосвидетелстване, ако се налага. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК могат да се обжалват от засегнатите лица по специален ред, установен в Закона за здравето.

Трудовата медицина и превенцията на професионалните заболявания

Основният фактор за предотвратяване на професионалните заболявания е провеждането на редовни профилактични прегледи, назначени от специалисти в областта на трудова медицина и професионални заболявания. По този начин могат да се открият началните стадии на заболяванията, което позволява да се предприемат навременни мерки. Така в големия процент случаи се стига до пълно възстановяване и ограничаване на по-нататъшно развитие на заболяването. Освен това добрата практика в тези случаи предполага не само успешно реинтегриране на засегнатите лица на работното място, но също така и предприемане на подходящи мерки и промени на самото работно място. По този начин ще се намали или напълно ще се изключи рискът от настъпване и развитие на заболяването при други работници и служители.

Сред основните дейности на Службата по трудова медицина е да направи оценка на рисковете на работното място. За целта се взимат предвид всички аспекти на работния процес, за да се прецени как те влияят на здравето и безопасността на работещите. Работодателят след това е длъжен да предприеме съответни мерки за елиминиране на установените опасности, ако последните могат да бъдат предотвратени. В противен случай той следва да осигури подходяща защита на засегнатите лица.

Много важно място за превенция на професионалните заболявания има своевременното информиране и обучение на работниците за потенциалните рискове. Това също е в отговорностите на специалистите по трудова медицина. Освен това последните трябва също така и да запознаят работещите и с начините, по които могат да се предпазят, като например правилното използване на защитни средства, конкретни процедури за безопасност и други.

Принцип за непрекъснато подобрение в управлението на ЗБУТ

Реалната полза от дейността на специалистите по трудова медицина както за работещите, така и за работодателя и обществото като цяло, е в следването на принципа за непрекъснато подобрение в управлението на здравето и безопасността при работа. Той предполага предоставянето на конкретни препоръки за подобрения в работната среда на база на необходимите проучвания, анализ на документи и проведени прегледи на работещите. По този начин ще се намалят или елиминират напълно здравните рискове за работещите, а също и ще се избегнат допълнителни разходи при възникване на инциденти.

Често задавани въпроси

Колко често трябва да се провеждат задължителните периодични медицински прегледи на работещите?

Периодичните медицински прегледи са задължение на работодателя, на основание чл.287 от КТ. Честотата на тези прегледи, съобразно характера на работата, условията на труд и възрастта на служителите, се определя от Наредба № 3/87 г. за задължителните периодични и предварителни медицински прегледи на работниците., Наредба№3/2008 за дейността на Службите по трудова медицина и Наредба № 7 / 2005 г. за работещите с видеодисплеи.

Такива прегледи се провеждат ежегодно на работещите, които не са навършили 18 години.
За лицата между 18 и 40 години задължението е да бъдат преглеждани един път на всеки пет години.
За лицата над 40 години задължението е един път на 3 години.
При идентифицирани вредни условия за здравето на работещите периодичността на задължителните прегледи се определя по друг ред.

Какви са причините за възникване на професионални заболявания?

Причините могат да са комплексни. Продължителната експозиция на работното място на опасни вещества, лъчение, вредни психически и физически фактори могат да причинят или допринесат за развитие или усложнение на някои състояния.

Каква е ролята на работодателя в предотвратяването на професионални заболявания?

Работодателят има законово задължение да осигури здравословни и безопасни условия на работа. При невъзможност да се елиминират всички рискове следва да предостави необходимите средства за защита.

Как да се предотвратят професионалните заболявания?

Основната роля в това отношение е на специалистите по трудова медицина. Детайлната оценка на риска на работното място, информирането и обучението на работещите за избягване или ограничаване на рисковете и редовните профилактични медицински прегледи са от съществено значение.