Има ли глоба за липса на договор с трудова медицина?

В тази статия ще разгледаме по-подробно какви наказания се предвиждат, ако не е изпълнено едно от основните изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, а именно сключването на договор със Служба по трудова медицина (СТМ).

Задължението на работодателя да осигури обслужване на работниците и служителите в предприятието от регистрирана специализирана организация по трудова медицина е регламентирано в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това изискване се отнася както за местата, където се осъществява трудова дейност, така и за такива, в които се провеждат обучения. Следва да се има предвид също така, че в нормативния акт няма посочени критерии за минимален брой работни места.

Ето защо, независимо дали става дума за двама или двеста работника, въпросът “Службата по трудова медицина задължителна ли е?” е с положителен отговор и в двата случая. Преди да представим в детайли какви са санкциите при неизпълнение на задължителното предписание ще посочим накратко какви са нормативните актове, регламентиращи дейността на Службата по трудова медицина.

Нормативни изисквания към СТМ

Основният нормативен акт, касаещ дейността на Службата по трудова медицина, е Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Законодателят дава възможност на работодателя също да създава такава сам или заедно с други работодатели.

Практически обаче това се случва рядко, затова работодателят сключва договор с регистрирана такава организация по трудова медицина.

Работодателят следва да осигури редица условия и да съдейства за изпълнението на дейностите на Службата. Основните изисквания в това отношение са:

  • Да се осигури достъпа ѝ до всичките работни места в предприятието;
  • Да се определи служител от страна на предприятието, който ще осъществява контакт и ще оказва съдействие на експертите на Службата по трудова медицина;
  • Да се предостави необходимата медицинска и техническа информация и документи, за да може службата по трудова медицина да извършва нормално своята дейност;
  • Да се съдейства за координирането и контакта с длъжностните лица и отдели, които имат връзка с осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд.

Основни дейности на Службата по трудова медицина

Една от основните дейности на Службата е да консултира и подпомага работодателите да изпълнят нормативните изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Всъщност фокусът в това отношение е не просто да се гарантира формално съответствието с разпоредбите на закона при една проверка от Инспекция по труда например. Организацията по трудова медицина има важната роля да въведе превантивния подход и принципа за постоянното подобрение при планирането и управлението на дейностите за осигуряване на здравето и безопасността на работното място. За реализирането на тази основна дейност тя извършва и редица други:

  • Наблюдава и анализира здравното състояние на работниците и служителите в предприятието;
  • Извършва оценка на риска – именно идентифицирането на основните рискове за здравето и безопасността на служителите на работното място е основен фактор за въвеждането на превантивния подход. Само познаването на заплахите позволява управлението им, така че същите да бъдат минимизирани или елиминирани;
  • Консултиране на работодателите във връзка с осигуряването на здравословна работна среда или за изпълнение на предписание на контролен орган;
  • Реализиране на обучения в областта, подготовка и участие в различни програми и проекти и други.

Всички тези дейности целят да се минимизират инцидентите, които увреждат здравето на работещите или пък са свързани с непланирани разходи за работодателя за отстраняване на евентуални щети. За всички тези ползи работодателят заплаща годишна такса за трудова медицина след сключване на договор. Самата такса е наистина минимална, съпоставяйки я с целите. Не е за пренебрегване и фактът, че при неспазване на нормативното изискване за сключване на договор със Служба по трудова медицина глобите са многократно по-високи.

Каква ще е наложената глоба за липса на договор с трудова медицина?

Глобите за неизпълнение на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд са посочени в Кодекса на труда. По отношение на работодателите, които не са спазили законовите изисквания, включително що се касае до сключване на договор със Служба по трудова медицина, се предвижда имуществена санкция/ глоба в размер между 1500 и 15 000 лв. Възможно е и да има по-тежко наказание в зависимост от идентифицираните нарушения и повтаряемостта им. Виновното длъжностно лице също ще трябва да заплати между 1000 и 10 000 лв. Инспекцията по труда ще глоби провинените физически и/ или юридически лица в увеличен размер, ако се установи повторно нарушение. Последното означава установяване на същото нарушение, за което лицето вече е било глобено, в рамките на една година

Също така законодателят е предвидил и санкции за неизпълнение на предписание на контролен орган, както и за възпрепятстване на същия да изпълни дадените му от закона правомощия. В първия случай глобата може да достигне 10 000 лв., а във втория – 20 000 лв. Размерът на санкциите, както се вижда, е наистина огромен и не е оправдано да се стига до такива, при условие че годишната такса за трудова медицина е многократно по-ниска.

Следва да се има предвид, че има и санкции за известните в съдебната практика под названието “маловажни нарушения”. Като такова например може да се квалифицира неспазване на разпоредбите, свързани с извършване на оценка на риска. За да остане квалификацията “маловажно”, нарушението следва да бъде отстранено в кратък период от време – от констатирането му до момента на връчване на наказателното постановление.