Кога инвалидната пенсия става пожизнена

Статистиката показва, че малко под 60 000 българи годишно у нас получават свидетелство за инвалидност. Припомняме, че правото на инвалидна пенсия се придобива с решение на ТЕЛК за пенсия при 50% инвалидност и над 50% при трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане. Приблизително 35 000 души имат пожизнено решение от лекарските комисии (ТЕЛК и НЕЛК). С приетите през януари 2023 г. промени в Наредбата за медицинската експертиза се утвърждават и уточняват някои от текстовете, уреждащи правото на пожизнен ТЕЛК.

В следващите редове ще отговорим на многобройните запитвания, получени на нашия имейл, кога инвалидната пенсия става пожизнена.

Кога ТЕЛК става пожизнен?

С промените в нормативната уредба през 2023 г. към списъка със 110 заболявания, даващи право на пожизнен ТЕЛК, се добавят нови заболявания.

Въвежда се и различна методика за оценката на неработоспособността, като освен водещото заболяване се взимат предвид и съпътстващите заболявания. При новия начин на изчисление се добавя към процента на най-тежкото настъпило увреждане 20% от сбора на процентите на всички останали увреждания. По този начин освен че се отчитат всички увреждания ще се прецизира и оценката за пожизнено решение за инвалидност. Така повече хора ще получат и съответните права, произтичащи от т.нар. пожизнен ТЕЛК.

Кога инвалидната пенсия става пожизнена?

Нормативно редът и правото за отпускане на различните видове пенсии, включително инвалидните, са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовия акт, касаещ пенсиите и осигурителния стаж (Наредба за пенсиите и осигурителния стаж). Съгласно секторното законодателство, правото на инвалидна пенсия или добавка за чужда помощ (добавка към пенсията поради инвалидност) се придобива за срока на инвалидността, описан в решението на ТЕЛК или НЕЛК. В Кодекса (КСО) се посочва, че са две условията за право на пожизнена инвалидна пенсия. Двете следва да са налице едновременно. Първото условие е лицето да е с установени от съответните лекарски комисии трайни увреждания. Второто изискване е да е навършена основната пенсионна възраст по чл. 68 от КСО

Считано от 31 декември 2016 г., възрастта се увеличава поетапно от първия ден на всяка следваща година до достигане на 65 г. за мъжете и жените. Поетапно се увеличава и осигурителният стаж до достигане на 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

Право на пенсия се придобива и при навършване на нормативно определена възраст, ако лицата нямат право на такава поради липса на достатъчно осигурителен стаж. В същия член е записано, че тази възраст е 67 години.

Когато пенсията за инвалидност е с определен срок

При лицата, при които пенсията за инвалидност или добавката за чужда помощ (добавка към пенсията поради инвалидност) са с определен срок, описан в експертното решение за инвалидност на лекарската комисия, се изисква преосвидетелстване от съответната комисия. Съответно това означава и издаване на ново експертно решение за отпускане на инвалидна пенсия или добавка за чужда помощ с нов срок или решение за пожизнена инвалидна пенсия. Процедурата изисква определено време. С приетите промени в съответното законодателство през 2023 г. се въвежда изискване съответната регионална здравна инспекция да уведоми лицата за необходимостта от преосвидетелстване най-малко 4 месеца преди изтичането на срока на последното експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

Лицата с увреждания също имат задължения по отношение на сроковете. Основното е свързано с това, че те следва да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване минимум 3 месеца преди изтичане на срока на последното експертно решение. Срокът за преосвидетелстване е 3 месеца, считано от датата на подаване на заявлението-декларация. С оглед на често случващото се забавяне в практиката на органите на медицинската експертиза се удължава валидността на последното издадено експертно решение до излизане на новото. За този период се запазват същите права, но при условие че лицето е спазило срока за подаване на заявление-декларация за преосвидетелстване.

Може ли да получавате и пенсия за стаж и възраст, и инвалидна?

Следва да се има предвид че пенсия за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде отпусната на лицата, които получават лична пенсия за стаж и възраст. В такава ситуация на лицето се отпуска по-високата пенсия.

По отношение на възможността за получаване на повече от една пенсия се прилагат разпоредбите на чл. 101 от КСО.

Ако имате допълнителни въпроси относно това кога инвалидната пенсия става пожизнена, можете да се обърнете за консултация към екипа ни.