Пенсия от ТЕЛК с право на работа

Вашите права при експертно решение на ТЕЛК

Предвидените от държавата облекчения за лицата с пенсия от ТЕЛК с право на работа можете да получите, ако имате решение от ТЕЛК за намалена работоспособност с или над 50%. Облекченията са различни – данъчни, трудови, пенсия за инвалидност, социално подпомагане, целеви помощи (включително и по отношение на дължимите осигуровки на работник с ТЕЛК).

По отношение на вашите трудови права на първо място имате правото на труд, извън противопоказния, които ТЕЛК е посочил в своето решение. Нормативната уредба ви осигурява закрила при уволнение, обезщетение при трудоустрояване, допълнителен отпуск при ТЕЛК, възможност да получавате едновременно пенсия за инвалидност и доход от трудово възнаграждение. За работниците и служителите с намалена работоспособност от и над 50% се полага годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Условия за трудоустрояване с решение от ТЕЛК

Кодексът на труда посочва при какви условия може да се трудоустроява работник или служител с решение на ТЕЛК. Лицето може да бъде трудоустроено при болест или възникнала трудова злополука, ако е налице възможност да изпълнява възложената му работа при облекчени условия или друга подходяща работа, без риск за влошаване на здравето и живота му. Предписанието за трудоустрояване следва да направят здравните органи, оценяващи работоспособността. За да е възможно на практика това, експертното решение трябва изрично да е издадено за инвалидна пенсия с право на работа.

Срокове за влизане в сила на решението от ТЕЛК

Един от най-често задаваните въпроси от нашите клиенти е именно “Кога влиза в сила решението на ТЕЛК?”. Дейността на медицинската експертиза на работоспособността се регламентира от Правилник, в който е записано, че ТЕЛК следва да издадат решение в 3-месечен срок от внасянето на документите на лицето. При продължаваща временна неработоспособност срокът за освидетелстване е доста по-кратък – 16 дни.

С приети промени в нормативната уредба през тази година (2023 г.) се регламентира и кога ТЕЛКово решение става пожизнено. Така пациенти с редица социалнозначими и хронични заболявания могат да получат такова пожизнено решение, ако отговарят на съответните изисквания, без да се налага преосвидетелстване.

В тази връзка отговаряме и на въпроса “Къде се носи решението от ТЕЛК?”. С последното трябва да разполагате за удостоверяване, за да се възползвате от някои от облекченията, предвидени от държавата или от частни организации. Но то вече няма да се носи в Националния осигурителен институт, а то ще се получава по служебен път за отпускане на пенсия за инвалидност.

Пенсия от ТЕЛК с право на работа – нормативна база

Основните правила за пенсия от ТЕЛК с право на работа се дефинират в Наредбата за медицинската експертиза. В нормативната уредба е описано, че предписанието за трудоустрояване се издава от съответния орган в зависимост от процента на трайно загубената работоспособност. При 50% и повече трайно намалена работоспособност ТЕЛК или НЕЛК следва да оценят процента за изпълнение на конкретната възложена работа, като въз основа на това може да предпише трудоустрояване. При трайно намалена работоспособност под 50% или без конкретен процент преценката за трудоустрояване се прави от Лекарска консултативна комисия. По отношение на някои конкретни дефинитивни състояния решението за подходящата работа за хора с ТЕЛК, когато условията на труд не са оценени като рискови за негативно повлияване на заболяването, се записва, че лицето е в състояние да изпълнява трудовите си задължения според квалификацията и възможностите си.

В ежедневието обаче различните състави на ТЕЛК често имат своя собствена практика при издаването на предписанията или въобще не издават такива. Ако работодателят се сблъска с липсата на предписание, той сам трябва да направи писмено запитване до съответния здравен орган, относно трудоустрояването на лицето и възможността то да продължи да изпълнява заеманата длъжност към момента на издаване на ЕР на ТЕЛК.

Какви са възможностите за трудоустрояване при решение на ТЕЛК под 50%?

При решение на ТЕЛК под 50 процента правата на лицето с намалена работоспособност се отнасят до ползване на някои облекчения по отношение на данъци, пенсия и други, но работодателят не е задължен да го трудоустроява, ако няма противопоказания за здравето при изпълнение на възложената работа. В този смисъл то може да продължи да изпълнява същите трудови задължения на същата длъжност, тъй като няма противопоказания за здравето му.

Трудоустрояване при или над 50% намалена работоспособност

Съответно две са опциите за лицето с ТЕЛК от или над 50% – да е способно да изпълнява длъжността си при облекчени условия или със същия процент на неработоспособност да не е способно. В първата ситуация с решението на ТЕЛК няма необходимост от трудоустрояване и лицето продължава работа на заеманата работна позиция. Втората ситуация означава, че лицето следва да бъде трудоустроено на друга подходяща позиция, съобразена с противопоказните условия на труд посочени в ЕР на ТЕЛК.

При липса на предписание от ТЕЛК

Друга възможна ситуация е да няма предписание от органа за медицинска експертиза на работоспособността за лицето с пенсия от ТЕЛК с право на работа дали може да изпълнява същата длъжност или не. В случая въпросът за трудоустрояването е релевантен само ако лицето е с намалена работоспособност над 50%, защото ТЕЛК прави такова предписание само при тази хипотеза. Ако е такъв случаят и няма конкретно предписание от ТЕЛК, работодателят трябва да отправи писмено запитване към оценяващия орган дали лицето може да остане на същата длъжност и при какви условия. Към запитването следва да се приложи длъжностната характеристика на лицето с инвалидна пенсия с право на работа и карта за оценка на риска , изтовена от обслужващата Служба по трудова медицина. В тази ситуация съответният орган не е изпълнил задължението си, съгласно изискването на Наредбата за медицинска експертиза и СТМ може да консултира работодателят за това, какви са стъпките в този случай.

Ако експертното решение е за под 50% намалена работоспособност, Лекарска консултативна комисия може да издаде временно предписание за трудоустрояване, но за период не по-дълъг от 6 месеца.

При 100% неработоспособност може ли лицето да работи?

Един казус, който вероятно не е толкова често срещан в практиката, но е възможен, е въпросът дали при 100% неработоспособност лицето може все още да работи. Отговорът в случая зависи от записаното в решението на ТЕЛК/НЕЛК. Ако в него не пише изрично, че лицето не може да изпълнява възложената му работа, работодателят предлага на работещия да продължи да работи на същото работно място.

Както се вижда от изложението дотук, хипотезите по отношение на лицата с пенсия от ТЕЛК с право на работа са различни и понякога и практиката на медицинските органи за оценка на работоспособността е противоречива. В такива ситуации е най-логично да се обърнете към специалистите от Службата по трудова медицина, които ще бъдат вашите консултанти в тази насока.
Ако имате въпроси по повод настоящата статия, ще се радваме да се свържете с нас.