Какво прави службата по трудова медицина (СТМ)?

Една от често срещаните заблуди по отношение на работата на Службата по трудова медицина е, че основният фокус в дейността ѝ е само в извършването на медицински прегледи и анализ на резултатите от тях. Но всъщност функциите на организацията имат много по-дълбок смисъл и стратегически подход, а именно в превенцията и въвеждането на практика на принципите за непрекъснато усъвършенстване на цялата система за безопасност и здраве при работа. Както ще видите и в изложението надолу, всъщност самата Служба не може да извършва медицински прегледи, а подпомага работодателите за организирането им.

В настоящия текст ще намерите обобщена информация за основните дейности, извършвани от СТМ. Поради комплексния им характер, те са маркирани без да се посочват всички аспекти в детайли.

Нормативна уредба за дейността на Службата по трудова медицина (СТМ)

Основният нормативен акт, касаещ СТМ, е Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Нормативният акт описва както условията и реда за функционирането на СТМ, така и задълженията на работодателя в това отношение. Последният има законовия ангажимент да осигури подходящите условия за нормалното протичане на дейността на службата. Той може сам или в партньорство с други работодатели да я създаде или да сключи договор с регистрирана такава.

Министерството на здравеопазването е отговорната институция, която поддържа публичен регистър на СТМ на интернет страницата си.

Самото понятие “трудова медицина” се дефинира също в цитирания по-горе нормативен акт. То е обект на различни специалности, но основните цели са едни и същи:

 • Опазване и подобряване на здравето на работещите чрез ранно откриване на свързаните с работната среда и условията на труд увреждания на здравето и превенцията им;
 • Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда;
 • В по-широк аспект – подобряване на благосъстоянието на работещите в социално, психическо и физическо отношение, с оглед съхраняване на работоспособността им и активното участие и принос за устойчивото развитие на нацията.

Какви са изискванията към работодателите за осигуряване дейността на СТМ?

Конкретните изисквания на нормативната уредба към работодателя за осигуряване на нормалното функциониране на избраната служба по трудова медицина са:

 • Осигуряване на подходящо място за осъществяване на дейността на организацията по трудова медицина;
 • Гарантиран достъп до всички работни места;
 • Определяне на конкретен служител, отговорен за комуникация и съдействие със СТМ;
 • Предоставяне на контакт с отговорните в предприятието лица и отдели за безопасността и условията на труд, материално-техническото осигуряване и други;
 • Осигуряване и предоставяне на достъп до цялата документация, свързана с дейността на службата, включително болнични листове, резултати от проведени профилактични прегледи, документи от направени измервания на факторите на работната среда и други.

Служба по трудова медицина – изисквания

В цитираната по-горе наредба се посочват редица изисквания по отношение на дейността на службата по трудова медицина. Дефинира се например минималният състав, който следва да включва последната, както и необходимото образование и опит на лицата, за да може да изпълнява функциите си съгласно нормативния акт. Нормативната база предвижда и забрани на конкретни лица по отношение на участието им в състава на организациите, отговорни за трудовата медицина. Такива са например лицата, работещи в Министерството на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и свързаните с тях контролни структури; медицински специалисти, загубили правоспособност и други.

Също така на лицата в състава на Службата законодателството вменява отговорност за неразгласяване на информацията, която са получили при изпълнение на служебните си задължения, както и за обработка, използване и съхраняване на личните данни на работещите в съответното предприятие, съгласно предвиденото в Закона за здравето. В обхвата на отговорността за защита на информацията в случая влиза не само здравната информация, но и такава, която би могла да представлява производствена или търговска тайна. С оглед на това лицата в състава на СТМ подписват специална декларация, предоставена от работодателя в обслужваното предприятие, с която се ангажират да не разгласяват данните, станали им известни при изпълнение на дейността.

Основният фокус в дейността на СТМ е превенцията

Основната посока в дейността на всяка Служба по трудова медицина е да подкрепя работодателите в разработване и прилагане на превантивни стратегии за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за основаване на управлението на дейностите по здраве и безопасност на принципа на постоянното подобрение. По този начин тя едновременно подпомага работодателя да отговори на законовите изисквания на ЗЗБУТ, но също така и подкрепя внедряването на стратегически превантивен подход за осигуряване на здравето и безопасността на работещите.

Какви конкретни дейности на СТМ се предвиждат в законодателството?

В цитираната по-горе Наредба се визират редица конкретни дейности, които извършва Службата по трудова медицина. Те са:

 • Наблюдава, анализира и оценява здравното състояние на работещите в обслужваните предприятия в контекста на условията на труд. В това направление се включват консултации и подпомагане на работодателите при организирането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания на работещите; информиране на медицинските специалисти за установените рискове за здравето на работещите; информиране на избрания общопрактикуващия лекар при съмнения за заболяване или отклонение от здравните норми.
 • СТМ определя конкретните длъжности и професии в предприятието, които подлежат на задължителни медицински прегледи и изследвания/
 • Дефинира вида на специалистите, които следва да извършат медицинските прегледи и изследвания, както и периодичността на провеждането им.

Тук трябва да се уточни, че самите прегледи и изследвания могат да се извършват само от лечебни заведения, регистрирани по законовия ред в Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Анализи, свързани с дейността на трудовата медицина

Ежегодно в срок до 30 юли на следващата година от Службата по трудова медицина се предоставят обобщени анализи за предходна година за здравното състояние на работещите в обслужваните предприятия. Тези данни се представят на работодателя в съответната организация, както и на териториалната Регионална здравна инспекция (РЗИ).

СТМ води здравни досиета на работещите

За да се осигури проследяемост на здравното състояние на работещите при конкретните условия на труд, задължение на службата по трудова медицина е да води здравни досиета на електронен и хартиен носител. Те също са по образец, посочен в цитираната по горе наредба. Съдържанието им се разпределя в няколко основни части – паспортна, професионален маршрут, данни за регистрираните в предприятието трудови злополуки, трудоустрояване, професионални болести и трайно намалена трудоспособност, данни за условията на труд и информация от проведените периодични медицински прегледи.

При смяна на работното място или при избор на нова обслужваща Служба за трудова медицина здравните досиета следва да се предадат между съответните служби по служебен път. Ако възникне казус, при който все още не е подписан договор с нова СТМ, документацията се предава на работодателя.

Срокът за съхранение на здравните досиета на работещите, предвиден в нормативната уредба, е сред най-дългите в законовата уредба – 50 години.

СТМ участва и в оценката на риска за здравето и безопасността на работното място

В изпълнение на секторното законодателство Службата заедно с представители на работодателя има ангажимента да гарантира изпълнението на нормативните изисквания. В тази връзка отговорностите на СТМ са следните:

 • Разработване и предлагане на подходящи мерки за превенция, намаляване или елиминиране на риска на работното място;
 • Предлагат приоритизиране на мерките съгласно установените рискове, причините за тях и характеристиките им;
 • Оценяват приложените от работодателя мерки от гледна точка на ефективността им.

Специфична част от дейността е и разработване на препоръки до работодателите за предприемане на подходящи мерки за преустройство на работното място, работното натоварване и/ или организацията на работа за работещите, за които се налага специална закрила.

Провеждане на обучения

Неразделна и изключително важна част от дейността на всяка Служба по трудова медицина е обучението. Именно то е в основата на превантивния подход. В тази връзка в практиката се разработват и се организират програми за обучение на ръководния персонал и на работещите за осигуряване на безопасност и здраве при работа. В това число и:

 • Обучения на работещите за познаване и прилагане на правилата за първа помощ, взаимопомощ и/ или самопомощ според установените на работното място рискове;
 • Предоставяне на информация и индивидуални съвети на работещите с оглед на установените опасности и проведените медицински прегледи;
 • Консултиране и подпомагане на работодателя и отговорните за условията на труд лица/ групи в предприятието за изпълнение на законовите изисквания съгласно разпоредбите на ЗЗБУТ;
 • Активно участие в разработването на инструкции и правила за гарантиране на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.

СТМ изготвя заключение за пригодност за изпълнение на различните видове работа

Условно, два вида заключения за пригодност за изпълнение на определен вид работа от работещите се изготвят от Службата. Единият вид се основава на оценка на условията на труд и проведените предварителни задължителни медицински прегледи. Вторият вид освен на база на условията на труд се основава и на резултатите от реализираните периодични медицински прегледи.

Образците на заключенията за пригодност са поместени в приложенията на гореспоменатата Наредба.

Функционирането на всяка СТМ е съгласно утвърден правилник за устройството и дейността ѝ

С него практически се урежда всеки аспект от функционирането на Службата – управление, структура, численост на персонала, изисквания към квалификацията, процедури и документиране на всеки аспект от дейността, работно време, правила за документооборот, методология, включително за проверка на качеството и други.

Както споменахме и по-горе, всяка СТМ е длъжна да води и съхранява документацията за дейността си съгласно утвърдени правила. За всеки сключен с работодател договор например следва да съхранява екземпляр и документи за извършените по него дейности. Последните могат да бъдат различни протоколи, анализи, заключения и други.

Консултиране на отговорните за условията на труд в предприятието лица и групи

СТМ консултира групите и комитетите по условия на труд в предприятието, подпомагайки дейността им съгласно разпоредбите на ЗЗБУТ. В този случай няма конкретни изисквания за присъствие на представители на Службата на заседанията на групите или комитетите, но при разискване на въпроси от ключово значение е препоръчително.

Важно при подписване на договор със Служба по трудова медицина

Когато подписвате договор с избраната от вас СТМ, следва да имате предвид, че нормативната база не ви задължава да включите в договора всички дейности, описани в Наредба № 3. Също така в практиката се среща и обратната ситуация – чрез договор да се възложат на Службата допълнителни дейности, които не са предвидени в посочения подзаконов нормативен акт.

Ето защо офертата за дейностите, свързани с трудова медицина и цените им, в общия случай са за период от поне година (често и за по-дълго) и се отнасят за комплексната услуга. Последната, както се вижда от обобщеното описание в настоящата статия, има доста обемен характер.

Препоръки

Като Служба по трудова медицина с богата практика, бихме ви препоръчали да се доверите и да възложите толкова важен комплекс от дейности на утвърдена и опитна организация. Благосъстоянието на работещите и осигуряването на подходящи условия на труд са сред основните фактори за успеха на всяко предприятие. Ето защо трябва да можете да разчитате на компетентно, отговорно и партньорско отношение от избраната от вас СТМ.

Ако имате допълнителни въпроси по конкретната тема или по други въпроси, свързани с трудовата медицина, екипът ни е насреща.