Трябва ли да има декларация от родител за съгласие за работа на непълнолетен?

В настоящия текст ще разгледаме в детайли един от все по-често задаваните въпроси от работодателите относно нормативните изисквания при назначаване на работа на лица, които не са навършили пълнолетие. Ще посочим също така и документите, които е необходимо да се приложат в този случай, както и процедурата за получаване на разрешение за назначаване на лица, които не са навършили 18 г.

Каква е минималната възраст за наемане на работа за непълнолетни?

Минималната възраст за назначаване на работа на ненавършили пълнолетие лица е посочена в Кодекса на труда, като в два подзаконови акта се уточняват конкретните изисквания. Съгласно трудовото законодателство минималната възраст е 16 г. В някои случаи се допуска назначаване и на лица между 15 и 16 г., но при спазване на допълнителни условия, които ще посочим в следващите редове по-долу.

Разрешение за работа на непълнолетен, навършил 16 г.

Когато става дума за наемане на работа за 16-годишни и 17-годишни, законодателят е поставил редица условия в съответната нормативна уредба, за да гарантира защитата на тези лица:

 • Работодателят следва да направи оценка на риска на работното място за непълнолетните лица преди те да са постъпили на работа, както и при значителни промени в условията на труд;
 • Забранява се извършването на специфични видове работа за 16-годишни и 17-годишни, които са извън физическите и психическите възможности на непълнолетните, които се извършват в среда с вредни агенти или има риск от трудови злополуки, които не могат да се осъзнаят напълно от лицата. В това число се включва и забрана за редовна ръчна работа с тежести, като конкретните измерения на допустимата тежест се регламентират в Наредба №16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. По отношение на вредните агенти – те са изброени и са посочени и техните допустими стойности в Приложение на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години;
 • Непълнолетните лица се назначават на работа след извършен и документиран медицински преглед от избрания общопрактикуващ лекар на лицата и медицинско заключение, че могат да извършват съответната работа, както и че тя няма да навреди на общото им развитие във всеки един аспект (физически, умствен и нравствен) , издадено от обслужващата служба по трудова медицина;
 • Извършване на ежегодни задължителни медицински прегледи , заплатени от работодателя;
 • Работодателят е длъжен да уведоми непълнолетните работници и служители, както и техните родители или попечители за рисковете на работното място и предприетите мерки за опазване на техния живот и здраве;
 • Работодателят следва да получи от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” разрешение за наемане на непълнолетното лице.

Разрешение за работа на непълнолетен, който не е навършил 16 г.

В точно определени в законодателството изключения на работа могат да се наемат и лица, които не са навършили 16 г. В този случай има и допълнителни изисквания, като освен, че работните дейности следва да са леки и да не застрашават здравето и правилното общо развитие на личността, извършването им не трябва да пречи на редовното посещение на училище или участие в обучителни програми. Задължително за тези лица се провеждат периодични медицински прегледи на всеки 6 месеца.

Медицинските прегледи се регламентират от съответната служба по трудова медицина, с която е сключен договор, като се отчитат рисковете на работното място, провеждат се през работно време и са за сметка на работодателя. Ако при прегледите се установят рискове за здравето на непълнолетните или някакви симптоми на заболявания, работодателят следва да предприеме мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за непълнолетните лица.

Предвидена е възможност за наемане на работа на ученически длъжности в цирковете за момичета, навършили 14 г., и за момчета, навършили 13 г. За участие във филми и театрални и други постановки могат да се наемат лица, ненавършили 15 г., като се спазват съответните изисквания, дефинирани в Кодекса на труда.

Процедура за получаване на разрешение за работа на непълнолетен

За да получи разрешение за наемане на работа на лицето до 18 години, работодателят трябва да подаде следните документи в съответната териториална дирекция “Инспекция по труда”, прилагайки следното:

 • Искане за издаване на разрешение за приемане на работа за непълнолетни лица – бланката може да се изтегли от сайта на ИА “Главна инспекция по труда”;
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на които може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа (копие заверено „Вярно с оригинала“);
 • Медицинско заключение (копие заверено „Вярно с оригинала“) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).

За сключването на трудов договор с лица, които не са навършили 16 г., се изискват допълнителни документи. Задължително работодателят следва да представи разпределение на работното време, а за лицата до 15 г. е необходим и изготвен индивидуален дневен режим за учебни занимания и допълнителни дейности. Изисква се и служебна бележка от съответното учебното заведение, където се обучава непълнолетното лице, удостоверяваща началото и края на учебните мероприятия.

С наближаването на лятната ваканция е честа практика да се търси или предлага работа за ученици на 16 години. За да защитят непълнолетните лица от възможни рискове за здравето и безопасността на работното място и да се гарантира продължаване на образованието и обучението им, законодателят е предвидил редица условия в секторното законодателство. Известно изключение от описаната по-горе процедура представляват случаите, когато става дума за работни дейности, извършвани от непълнолетни лица, необходими за професионалното им обучение. В последния случай също се изисква предприемане на мерки за защита на здравето и безопасността и осигуряване на правилното им развитие, както и надзор от компетентно, определено със заповед лице.

Нашите експерти в службата по трудова медицина в София са на разположение за допълнителни въпроси по темата.