Какво е периодичен инструктаж и кога се провежда?

Какво е периодичен инструктаж?

Провеждането на периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа е сред основополагащите елементи на системата за управление на дейностите в тази област. Прецизното изпълнение на обучения и инструктажи е най-важното условие за функционирането на цялата система за опазването на живота и здравето на заетите в предприятието. Основната цел е работещите да получат достатъчно информация и тя да се поддържа и обогатява чрез градирането на обученията и инструктажите. За постъпващите на работа се провежда начален инструктаж, по време на който се представят основните изисквания и правила по отношение на безопасността и здравето в организацията. Следващото ниво преди да се пристъпи към изпълнение на самостоятелни задачи е на работника или служителя да бъде проведен и инструктаж на работното място. В зависимост от конкретните условия и нивото на риска може да се изисква и ежедневен инструктаж (секторното законодателство уточнява за какви дейности се отнася). За да се поддържат и допълват знанията на работещите в областта на безопасните и здравословни условия на труд, се провежда периодичен инструктаж. Редът за провеждане и документиране на всички обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа е регламентиран в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Кога се провежда периодичен инструктаж?

Както показва и името, периодичен инструктаж следва да се провежда на определени интервали от време в работния процес. Честотата за провеждането му се определя от идентифицирания производствен риск. Когато последният е определен като висок, периодичен инструктаж следва да се организира не по-рядко от един път на всяко тримесечие (в тази случаи се провежда и задължителен ежедневен инструктаж). За всички останали случаи периодичен инструктаж се провежда не по рядко от веднъж годишно.

Цел на провеждане на периодичен инструктаж

Целите на провеждане на периодичен инструктаж са, както следва:

 • Поддържане и допълване на знанията на работещите за безопасност при изпълнение на трудовите им задължения;
 • Тематиката на периодичния инструктаж не е една и съща за всички работещи, а зависи от вида на извършваната работа, оценката на риска и условията на труд;
 • Периодичен инструктаж се провежда на всички заети по трудово правоотношение в предприятието.

Изисквания за провеждане на периодичен инструктаж

Съгласно цитираната по-горе Наредба периодичен инструктаж може да се проведе индивидуално или групово от прекия ръководител на трудовата дейност или от специално определено от работодателя лице. За отсъстващите работници или служители такъв инструктаж се извършва при явяването им на работа.

Периодичният инструктаж се осъществява въз основа на изискванията и правилата за безопасност и здраве при работа за съответната професия, дейност или работно място. Той се извършва в рамките на работното време, като разходите за провеждането му се поемат изцяло от работодателя.

За разлика например от изискванията за минимална продължителност при провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място при периодичния инструктаж такива не се предвиждат в нормативната уредба. За първите два вида инструктажи законодателят е въвел минимално изискване за продължителност в зависимост от видовете изпълнявани работи. То варира силно, като определящ е рискът при работа. Например минималната продължителност на начален инструктаж е дефинирана в Наредбата в рамките на 1 работен ден. Определени са и дейности, за които обаче продължителността на този инструктаж е в рамките на 5 работни дни. По отношение на инструктажа на работното място също продължителността може да варира между 2 и 20 работни дни.

Какво следва да се включи в периодичен инструктаж?

Съгласно цитираната горе Наредба периодичен инструктаж следва да се провежда въз основа на писмено уточнена от работодателя програма. Няма конкретно изискване по отношение на темите, които да се включват. В практиката при провеждането му се обсъждат основно констатирани нарушения на правилата и инструкциите за безопасност при изпълнение на работните задължения. При периодичното обучение и инструктаж би следвало да присъстват и темите, свързани с основните рискови фактори за всяко работно място, професия или трудова дейност, както следва:

 • Идентифицирани опасности за възникване на трудови злополуки;
 • Основни изисквания по отношение на пожарна и аварийна безопасност;
 • Спазване на физиологичния режим на труд и почивка;
 • Използване на лични и колективни предпазни средства;
 • Спазване на правила за гарантиране на техническата безопасност на труда по отношение на боравене с машини, електричество и др.;
 • Оценка на влиянието на факторите на работната среда;
 • Евентуално постъпила нова информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на конкретното работно място, дейност или професия.

Документиране на периодичен инструктаж

Документирането на проведените инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа е описано в заключителните разпоредби на цитираната по-горе Наредба, като за периодичен инструктаж се попълва обща книга, която съвместява инструктаж на работното място, периодичен инструктаж и извънреден инструктаж. В съответната книга са предвидени специални колони за попълване на цялата информация, свързана с провеждането на инструктажите.

Попълване на книга за периодичен инструктаж

Както стана ясно по-горе, наредбата не предвижда отделно попълване на книга за периодичен инструктаж, а се документират няколко вида инструктаж в обща книга. Задължителни реквизити при документирането в нея са:

 • Наличие на подпис на лицето, провело периодичния инструктаж;
 • Наличие на подпис на лицето/ лицата, на които е проведен инструктажът;
 • Описание на имената и точното работно място на инструктираните – цех, звено, отдел или участък;
 • Точно описание на заеманата длъжност, извършваната работа и професия;
 • Дата на провеждане на периодичния инструктаж.

За всеки от описаните реквизити има отделна колона в съответната книга. Конкретното място и начин на съхранение на книгата се определя от работодателя, тъй като нормативната уредба не предписва специални правила в това отношение. Няма и описана някаква специална процедура, в случай че книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж и извънреден инструктаж бъде загубена.

За допълнителни въпроси относно реда за провеждането на периодичен инструктаж или на други обучения и инструктажи по безопасност и здраве можете да се свържете с нашия екип.