Как се подава декларация по чл.15?

Едно от законовите задължения на работодателите съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е подаването на Декларация по чл. 15 от нормативния акт. С оглед наближаващите срокове за отчитане посвещаваме настоящата статия именно на тази тема.

Кой подава Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Задължения за подаване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ имат физическите и юридическите лица, които наемат работещи, независимо дали самостоятелно или чрез предприятие, осигуряващо временна заетост. Декларация не се подава в следните случаи:

  • Лица, работещи сами и за своя сметка;
  • Предприятия без промяна в условията на труд, които следва да се декларират през съответната година, за която се отнася декларацията (от 2018 г. отпадна задължението лицата да подават уведомление по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ, ако няма промяна в декларираните с Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ обстоятелства от предходната година).

Декларацията по чл. 15 се подава в срок до 30.04 за предходната година.

Как се подава Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – бланка?

Всички изисквания относно съдържанието и подаването на документа са описани в Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. Подзаконовият нормативен акт, касаещ Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, и формуляр за подготовката ѝ може да се намери на портала на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” тук.

Два са начините за подаване

  • В съответната териториална дирекция “Инспекция по труда”, където е седалището и адресът на управление на физическото или юридическо лице. В този случай задълженото лице подава декларацията на хартия и в електронен формат в “xml” файл;
  • Електронно, чрез портала на ИА ГИТ, като изтегленият файл с Декларацията се подписва с електронен подпис.

И в двата случая е препоръчително да се запазят изтеглените файлове в „pdf“ и „xml“-формати, в случай, че се наложат по-нататъшни корекции.

Ако всичко в подадената Декларация по чл. 15 е коректно попълнено, тя се вписва в срок до 30 дни от датата, на която е подадена, в публичен регистър, който се публикува на интернет страницата на Агенцията. Ако се установят непълноти или нередности в подадения документ, в срок до 60 дни от приемането му длъжностно лице от ИА ГИТ уведомява задълженото лице, като в срок от 30 дни следва декларацията да се подаде коректно.

Промяната на кои обстоятелства следва да се декларира?

Най-общо при промяна на обстоятелства, свързани с наименованието, адреса на управление и седалището на организацията, както и с такива, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа, задължително се подава Декларация по чл. 15.

По-детайлно конкретните обстоятелства са:

  • Промяна в обстоятелствата, свързани с първите два раздела на документа – данни за работодателя и данни за предприятието – наименование, седалище, представляващ предприятието, основна и спомагателна дейност, големина на предприятието;
  • Промени, свързани с условията на труд – идентифициране на нови опасности, водещи до риск за здравето и безопасността на работещите, работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата, работни места с видеодисплеи, необходимост от използване на лични предпазни средства.

За конкретни казуси и въпроси на страницата на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” има подробна информация относно подаването на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Допълнително консултиране по темата потребителите могат да получат и на имейл адреса и потребителския телефон на ИА ГИТ. Можете да погледнете и категорията с често задавани въпроси в тази връзка преди да се свържете с Агенцията.

Клиентите на Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон“ ЕООД могат да разчитат на консултации и съдействие за изготвянето на декларацията по чл. 15 от страна на висококвалифицираните ни Експерти по безопасност и здраве.