Лични предпазни средства и безплатно работно облекло (Наредба за работно облекло)

Предоставяне на безплатно работно/ униформено облекло от работодателя съгласно изискванията на Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Работно облекло се предоставя безплатно от работодателя на работниците и служителите с оглед запазването на личното облекло по време на работния процес. Униформеното облекло има друго предназначение – да отличи работниците и служителите по време на изпълнението на служебните им задължения, в зависимост от дейността на предприятието. Това е основната разлика между двата вида облекло във функционално отношение, описана в Наредба за безплатното работно и униформено облекло.

Какво работно и/ или униформено облекло е длъжен да предостави работодателят съгласно цитираната Наредба за работно облекло?

Работодателят е длъжен да предостави подходящо работно и/ или униформено облекло, което да съответства на извършваната дейност и работата на работниците или служителите (съгласно посочената Наредба за работно облекло). Преди осигуряването на такова облекло работодателят следва да проведе консултации с представителите на синдикатите, на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета или групата по условия на труд, така че да се определят всички важни аспекти, свързани с осигуряването на работно или униформено облекло, както следва:

  • За кои работни места и за какъв вид работа следва да се осигури работно и/ или униформено облекло;
  • Кои работници и служители следва да получат такова;
  • Какъв вид да е то, включително конкретните му характеристики и отличителни знаци;
  • Срок на годност и употреба на облеклото;
  • Условия за употреба на облеклото и почистването му.

Предоставянето на допълнителни указания по прилагането на Наредба за безплатно работно облекло е в правомощията на Министъра на труда и социалната политика.

Работникът или служителят е длъжен да носи работното или униформеното облекло при изпълнение на работните си задължения, като спазва регламентираните от работодателя условия за използване на облеклото.

Осигуряване на лични предпазни средства

Изискванията към работодателите по отношение на осигуряването на лични предпазни средства са описани в специален подзаконов нормативен акт – Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Личните предпазни средства се предоставят от работодателя с цел да се отстранят или минимизират рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите, когато такива са идентифициран при тяхната работа и не може да се отстранят по друг начин. За всяко лично предпазно средство следва да се осигури обучение за правилното му използване, съхранение и процедурата за проверка на изправността му.

Цитираната Наредба №3 касае само специалното работно облекло и личните предпазни средства, чиято цел е опазването на здравето и безопасността на работниците и служителите при изпълнение на работните им задължения. В останалите случаи изискванията по отношение на работното и/ или униформено облекло са описани в цитираната по-горе Наредба за работното облекло (ако няма специален закон или друг нормативен акт, който да се прилага).

Изисквания към личните предпазни средства и употребата им

В нормативната уредба съществуват редица изисквания към личните предпазни средства, с които да се гарантира опазването на здравето и безопасността на работниците и служителите. Освен общите изисквания за пускане на пазара са налични и специфични изисквания по отношение на индивидуалната им употреба. Основните са:

  • Личните предпазни средства следва да осигуряват защита от конкретни рискове, за които се прилагат, без употребата им да увеличава други рискове;
  • Да съответстват на условията на конкретното работно място;
  • Да отговарят на изискванията за ергономичност и на здравословното състояние на тези, които ще ги употребяват;
  • Да отговарят на размера на тези, които ще ги използват, като е възможно да се регулират в това отношение.

Много от изброените изисквания се отнасят и до работното и/ или униформено облекло, като са подробно посочени в цитираната по-горе Наредба за работно облекло. Ако има идентифицирани повече опасности на работното място и се употребяват повече от едно лични предпазни средства, нормативната уредба изисква те да са съвместими..

Личните предпазни средства и специалното работно облекло се осигуряват на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, в деня, в който те постъпват на работа. При прекратяването на трудовото правоотношение или при промяна в изпълняваната работа, личните предпазни средства и специалното работно облекло следва да се върнат на работодателя. Изключение е специалното работно облекло, което след изтичане на срока за износване не се връща.

Работодателят има отговорността да осигури регулярна проверка и тестове на изправността на личните предпазни средства. Всички необходими действия по отношение на хигиенизиране, дезинфекция, поддръжка, ремонт и други необходими дейности, свързани с осигуряването на правилната експлоатация и изправността на личните предпазни средства, са също задължение на работодателя. Той ги организира и заплаща за своя сметка. Работниците и служителите, ползващи личните предпазни средства, следва незабавно да уведомят работодателя си, ако открият някакви неизправности при употребата им.

Както и в посочената Наредба за работно облекло, така и по отношение прилагането на подзаконовия нормативен акт, регламентиращ реда за осигуряването на личните предпазни средства, указания дава Министърът на труда и социалната политика. Конкретно по отношение на личните предпазни средства компетентно ведомство е и Министерството на здравеопазването.