Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа

Нормативна уредба, регламентираща инструктажите и обучението по здраве и безопасност

На работодателя е законово вменено задължението да осигури инструктаж и обучение по здраве и безопасност при работа в съответствие със специфичните условия на работното място и извършваната дейност. Конкретните рискове в това отношение се идентифицират след направена оценка на риска на работните места. Редът и изискванията за провеждането на видовете инструктажи и обучение са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Видове инструктажи по здраве и безопасност

Инструктаж по здраве и безопасност следва да се проведе на всеки работник или служител в организацията, включително и на временно заетите, лица, които се обучават, работници и служители в командировка и др. Всеки инструктаж следва да е съобразен с конкретните изисквания и условия на работното място и с идентифицираните рискове на работното място.

Начален инструктаж

Такъв инструктаж се провежда в първия работен ден, с оглед запознаването на новоназначените работници и служители с изискванията и правилата за безопасност и здраве при работа в съответната организация. Също така инструктажът следва да запознае работещите с идентифицираните рискове и със спецификата на конкретната работа, както и с изискванията към поведението на служителите във връзка с осигуряването на собствената им безопасност или безопасността на други хора.

Длъжностното лице, което провежда инструктажа, следва да документира проведения начален иструктаж, като издаде служебна бележка по утвърден формат на Наредбата. Последната се съхранява в трудовото досие на служителя или работника. Такава бележка обаче не се издава на лицата, които са на граждански договори, командировани са от други организации или са на обучение или практика в организацията. Те следва само да се регистрират в книгата за начален инструктаж, като положат своя подпис.

Инструктаж на работното място

Този инструктаж следва да се проведе преди възлагането на самостоятелна работа на служителя/ работника. Цитираната по-горе наредба позволява и провеждане едновременно на начален инструктаж и инструктаж на работното място, ако са налице едно от двете условия – персоналът е до 50 души или производствените дейности са с ограничен обем. За длъжности, свързани с работа и поддръжка на машини и/или техника, строително-монтажни работи или дейности, за които е идентифициран риск за здравето и безопасността на хора, следва да се проведе и обучение за безопасни и здравословни условия на труд. Работниците и служителите могат да изпълняват самостоятелно работата след успешно положен изпит по правилата на безопасност.

Информацията, свързана с проведените обучения, се вписва надлежно в Книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж, с полагане на подписите на обучените, лицето провело обучението и лицето разрешило самостоятелна работа.

Извънреден инструктаж

Той се провежда задължително при определени в нормативната уредба обстоятелства, като: след трудова злополука или установена професионална болест на работното място; при регистрирани груби нарушения на изискванията и правилата по здраве и безопасност; при промяна на технологичния процес, организацията на работа, мястото на работа и при въвеждане в експлоатация на нови машини и/или съоръжения; съгласно предписание на контролен орган; на отсъствали повече от 45 календарни дни работници или служители, независимо от причините, поради, които са отсъствали, или по преценка на прекия ръководител или работодателя и др.

Периодичен инструктаж

Целта на този инструктаж е да се поддържат и допълват знанията на работниците и служителите по безопасност и здраве при работа. Периодичността на провеждане, съгласно горепосочената наредба зависи от оценката на риска за конкретното работно място/ работа. За дейности с висок производствен риск следва да се провежда не по-рядко от веднъж на три месеца, а за останалите работещи – поне веднъж годишно (освен ако има различен регламент в друг нормативен акт за конкретната дейност или работно място).

Периодичният инструктаж се документира в Книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа, с полагане на подписите на инструктираните.

Ежедневен инструктаж

Ежедневен инструктаж се провежда на работници и служители, пряко заети в дейности с установен висок производствен риск. Такива са заетите в подземни, минни или геолого-проучвателни обекти; добив на нефт и газ; производство или боравене с взривни материали; в превози на опасни товари; при работа с опасни химически вещества; извършване на строително-монтажни работи и др.

Проведените инструктажи се вписват в специално предназначена книга за ежедневни инструктажи. Специфичното в документирането е изискването за посочване на кратко съдържание на инструктажа по отношение на опасностите и рисковете за здравето и безопасността на съответния обект.

Обучение по безопасност и здраве при работа

Такова обучение се провежда на следните лица: длъжностните лица, управляващи трудовия процес; отговорните длъжностни лица и специализирани служби в предприятието за дейностите, свързани с превенция на професионалните рискове; членове на комитета/ групата по условия на труд; определените от работодателя лица за провеждане на инструктажите по БЗР; работници и служители, които работят или обслужват машини и/ или технически съоръжения; заетите в дейности, създаващи опасност за здравето и безопасността им или представляващи риск за здравето и безопасността на други хора.

Периодичността на провеждане на такова обучение за всяка една от посочените групи лица е различна и е ясно дефинирана в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съществува и специален регламент по отношение на съдържанието на програмите за обучение по БЗР, както и изискванията към лицата (работодатели, физически или юридически лица, в чийто предмет на дейност е вписано обучение; средни или висши учебни заведения; центрове за професионално обучение; специализирани органи към Министерството на вътрешните работи), които имат право да провеждат такива обучения. Документацията за проведените обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа следва да се съхранява от работодателите за минимум 5 години.