Периодичност за измерване на факторите на работната среда

Нормативни изисквания относно факторите на работната среда

В Наредба №7 от 23.09.1999 год. на МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са регламентирани всички основни изисквания по отношение осигуряване на здраве и безопасност при работа на работещите.

Периодичността на измерванията е дефинирана в редица подзаконови нормативни актове като:

  • Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите;
  • Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
  • Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и др.

Основните фактори на работната среда- микроклимат , осветеност и ел. обезопасителните мероприятия, както и периодичността на измерванията им, се контролират от лицата, които изпълняват функциите на Орган по здраве и безопасност при работа във фирмата, като същите могат да разчитат на компетентната помощ на експертите по здраве и безопасност от службата по трудова медицина.

Кои фактори се измерват при оценка на риска на работното място?

По отношение на оценката на риска основните нормативни документи са Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. На измерване и оценяване подлежат опасностите, произтичащи както от самата работна среда, така и от оборудването, влаганите материали и суровини, спецификата на самата работа и др.

В зависимост от вида на работата нормативната база предвижда различни почивки. Наредбата за физиологичните почивки регламентира общите изисквания към режима на трудовата дейност и почивките. Самият режим на труд и почивка се разработва от специалистите по трудова медицина. В общия случай при 8-часов работен ден и без извънредно натоварване тези почивки следва да заемат до 15% от работното време. Физиологичните почивки трябва да са разпределени до 2,5 часа след началото на работния ден, а втората – до 2 часа след почивката за обяд. Минималната продължителност трябва да е поне 5 минути, а максималната – 30 минути.

Извършването на оценка на риска е вменено като отговорност на работодателя. В нея са ангажирани службата по трудова медицина и съответните органи/специалисти по здраве и безопасност в организацията.

Периодичност на измерванията на осветеност

Съгласно цитираната по-горе наредба, отнасяща се до осветлението, следва ежегодно да се провежда измерване както на общата осветеност, така и на степента й в точките за контрол в работния обсег.

Периодичност на измерванията, свързани с микроклимата

Периодичността на измерванията на факторите, свързани с микроклимата, е съгласно заложената периодичност за оценяване на риска или при съществена промяна на работната среда и/или процес, които налагат нова оценка на риска.

Шум на работното място

Периодичността на измерванията и по отношение на шума на работното място в общия случай съвпада с дефинираната периодичност за оценка на риска. В работна среда, в която шумовите показатели са близки или по-високи от нормативно определените, измерванията следва да се извършват поне веднъж годишно.

Вибрации

Измерванията на вибрациите на работното място също като честота се извършват с определената периодичност за оценяване на риска. Това не важи обаче по отношение на оборудване, генериращо вибрации, при което след всеки ремонт се изисква и проследяване на вибрационните характеристики.

Измервания на химичните агенти

Законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд не фиксира конкретни срокове за измервания на рисковете, свързани с експозицията на химични агенти в работния процес. При промени в мерките в тази връзка, в технологичния процес или при ново оборудване трябва да се проведе и ново измерване.

При оценката на риска на работното място често се правят измервания и проверки и на мълниезащитната уредба и импеданс на контура “фаза – защитен проводник”. По отношение на защитата от мълнии честотата на измерванията е в пряка зависимост от това в каква категория е обектът с оглед оценката на риска от опасни последствия след попадение на мълния. Измерването на пълното съпротивление на веригата (импеданс на контура “фаза – защитен проводник”) се осъществява поне на всеки 5 години.