Как да изберем Служба по трудова медицина?

Защо е важно внимателно да избираме Служба по трудова медицина?

В последните години се наблюдава тенденция все повече компании в България да инвестират и да полагат специални усилия по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тези целенасочени действия са не само с оглед изпълнението на законовите изисквания в областта, но и като част от изграждане на цялостна корпоративна култура за развитие на социално отговорен бизнес. По този начин бизнесът става по-успешен и с по-добра репутация сред служители, клиенти, отговорни за дейността му институции и други. Значително се подобрява и ефективността от дейността и производителността на работещите.

Неразделна част от успеха на всяка бизнес организация е правилният избор на Служба по трудова медицина. В този случай работодателите не само ще са спокойни по отношение на управлението на здравето и безопасността на заетите в организацията, но също така ще има и добавена стойност за бизнеса им в редица аспекти:

  • Намаляване на значими разходи в бъдеще, свързани с намаления риск от инциденти и по-доброто здраве на заетите;
  • Редуциране на броя и продължителността на болничните;
  • Предотвратяване на трудови злополуки и свързаните с тях разходи и евентуални съдебни дела;
  • Ограничаване или елиминиране на рисковете от актове за нарушения, издадени от съответните контролни органи.

Ключови фактори за избора на СТМ?

  • Запознайте се максимално подробно със сайта на Службата по трудова медицина, на която сте се спрели и проучете информацията за опита ѝ, предлаганите услуги, обслужваните клиенти, изпълнените проекти и други;
  • Поискайте среща или проведете разговори по телефона с представителите на СТМ, като се уверите, че сте подготвени с всички важни за вашата бъдеща съвместна дейност въпроси. Не се притеснявайте да питате конкретни въпроси за организацията на работата, екипа, който ще работи с вас, начина на комуникация и други;
  • Не забравяйте да се поинтересувате и дали избраната от вас организация по трудова медицина има опит във вашата сфера на дейност, което е много важно с оглед на ефективността;
  • Опитайте се да проучите отзиви от други клиенти, ползващи услугите на същата организация;
  • Когато получите оферти от няколко СТМ, е важно да ги сравните не само по отношение на цената. Ключово е на първо място предложените услуги да покриват всички нормативни изисквания към работодателите по отношение на здравето и безопасността. В някои случаи се предлага пакетна цена, в която обаче не са включени някои от задължителните дейности.

Какви са опасностите при избор на СТМ?

Ако не направите свое предварително проучване на СТМ, рискувате да попаднете на некоректни организации, които предлагат ниска пакетна цена (дъмпинг на пазара). В този случай най-често не се включва в крайната цена една или повече от нормативно изискваните дейности към работодателите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Също така неоправдано ниската цена на офертата обикновено води до неглижиране на задълженията и отказ за съдействие при възникнал проблем в тази област например. Съществена опасност представлява и неправилно извършената оценка на риска, която е ключова за определянето на бъдещите мерки и действия, така че всъщност да се ограничат или напълно да се елиминират тези рискове. В тази ситуация ще има пропуски и по отношение на коректното определяне на конкретните видове предварителни и периодични медицински прегледи, които трябва да съответстват на идентифицираните преди това рискове за здравето на работещите. Задължителният последващ анализ на данните от наблюдението на здравното състояние, ако не се провежда своевременно и отговорно, ще е неефективен по отношение на ранното откриване и превенцията на професионалните заболявания и трудовите злополуки. И всичко това ще резултира в некоректни или дори липсващи здравни досиета на служителите.

В заключение бихме могли да обобщим: изборът на СТМ следва да се направи въз основа на редица фактори, защото дейността ѝ е една от ключовите за растежа на вашия бизнес. Ето защо е важно да се доверите на Служба по трудова медицина с опит и доказана репутация в сферата на дейност.