Службата по трудова медицина организира и провежда обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Основни изисквания към обученията и инструктажите по безопасност и здраве

Провеждането на периодични обучения и инструктажи по безопасност и здраве при работа е с ключово значение за ограничаване или елиминиране на рисковете за трудещите се, свързани с работната среда. Редът и условията за провеждането им са посочени в Наредба РД 07-2/2009 г.

Основен принцип по отношение на тези обучения и инструктажи е те да бъдат съобразение и да отговарят на спецификата на съответната трудова дейност и на работното място, като се вземат предвид и конкретните рискове. Последните се идентифицират след провеждане на оценка на риска за всяко работно място. Тази оценка се прави от Службата по трудова медицина, с която работодателят е в договорни отношения.

Нормативно задължение на всеки работодател е да не допуска на работа работник или служител, на когото не е проведено обучение и/или инструктаж за правилата за здраве и безопасност.

Цели на обученията/ инструктажите по безопасност и здраве на СТМ

Няколко са основните цели на тези обучения и инструктажи на Службата по трудова медицина. Непосредствена цел на обученията е да се овладеят методите, средствата и формите за осъществяване на конкретната трудова дейност в контекста на спазването на изискванията за здраве и безопасност. Друга цел е свързана с усвояването на нормативните изисквания (законови и подзаконови), с правилата и мерките за осигуряването на здравословна и безопасна работна среда. Третата цел се отнася до поддържане на необходимите знания и умения по здраве и безопасност от страна на работниците и служителите през целия период, в който те изпълняват трудовите си задължения.

Инструктажите по безопасност и здраве имат по-практическа насока. Тяхната основна цел е да запознаят трудещите се с конкретните условия на работа и да осигурят практически предписания за гарантиране на безопасността по време на работа. В зависимост от това кога и с каква цел се провеждат инструктажите, те се категоризират като начални; на работното място; периодични; ежедневни; извънредни.

Периодичност на обученията и инструктажите

По отношение на обученията за безопасност и здраве работодателят е нормативно задължен да организира такива за определени категории работници и служители, както следва:

  • Ръководителите на трудови процеси следва да се обучават поне веднъж на две години;
  • Длъжностни лица, изпълняващи контролни функции по безопасността в предприятието (възложени от работодателя) – ежегодно;
  • Лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – ежегодно;
  • По отношение на членовете на комитетите (групата) по условия на труд обученията се провеждат съгласно изискванията на Наредба 4 на МТСП от 3.11.1998 г.;
  • Всички работници и служители, които използват, поддържат или обслужват машини или други технически съоръжения, за които се изисква специална техническа правоспособност, както и за работниците и служителите, изпълняващи дейности, които създават риск за тяхното здраве или живот или представляващи опасност за други хора – по специфични критерии.

Провеждане на обученията по здраве и безопасност от СТМ

Обученията могат да се организират в две форми – дистанционна или редовна. Продължителността им е 6 часа, а програмите, по които се провеждат, се утвърждават от работодателя.

Обикновено работодателите предпочитат организирането и провеждането на обучение по безопасност и здраве да бъде възложено на Служба по трудова медицина. Този подход има редица предимства. На първо място СТМ разполага с квалифицирани и опитни специалисти, които бързо и лесно могат да проведат обучение, без да се нарушава сериозно трудовия процес в предприятието. Освен това отличната теоретична и практическа подготовка на екипа на специализираната Служба по трудова медицина позволява да се подготви адаптирана учебна програма, обхващаща както нормативните изисквания по безопасност и здраве, така и практически въпроси, проблеми, свързани с изпълняваните дейности в предприятието и др.

Службата по трудова медицина “Свети Пантелеймон” е с дългогодишен опит в консултирането и подкрепата на работодателите при изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Организирали сме и сме провели редица обучения в тази насока в организации, работещи в различни браншове. Ще се радваме да подкрепим и вашите усилия за подобряване на условията на труд, което ще намали рисковете от инциденти и ще подобри ефективността на труда.