Промени в КТ – Работа от разстояние

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ) И ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  • Изменения на КТ и ЗЗБУТ, свързани с работата от разстояние (в сила от 2 април 2024 г.)

Във връзка с все по-често срещаната работа от разстояние бяха въведени някои изменения и допълнения в съответстващата нормативна база, за да се уточнят редица важни изисквания и условия за извършването ѝ. Служба по трудова медицина “Свети Пантелеймон” представя основните промени в това отношение в следващите редове.

  • Изменения и допълнения относно мястото на работа

С промените се въвежда задължение за уточняване на мястото на работа в трудовия договор. В това отношение вече се допуска да се посочи и повече от едно място на работа. Служителите също имат право да отправят писмено заявление до работодателя си за промяна на мястото на работа, но за не повече от 30 работни дни годишно, като се запазват правата и задълженията съгласно трудовия договор на служителя или вътрешните правила в предприятието. Различна е формулировката по отношение на работното място, което с последните изменения се определя в по-широк смисъл като място в помещение извън предприятието, като отпада предишната формулировка, включваща и дома на служителя.

По отношение на работното време

С промените се допуска възможността работното време да се отчита и чрез автоматизирана система, освен чрез изпращане на отчети от служителите, съгласно одобрена от работодателя форма. Задължението на работодателя в този случай е да информира предварително служителите за данните, които ще се събират, обработват и съхраняват заради новата система за отчитане на работното време.

По отношение на извънработното време изрично се посочва правото на служителите, включително и работещите от разстояние, да не отговарят на инициирана от работодателя комуникация в рамките на дневната и седмичната си почивка. Възможни са и изключения, но следва да бъдат ясно дефинирани при какви условия са приложими те.

Служителите могат да определят своето работно време, при изпълнение на договорките с работодателя, включващи и спазването на изискванията за осигуряване на минимални дневни и седмични почивки.

Нови изисквания по отношение организирането на работата от разстояние

С измененията и допълненията в нормативната база се вменява задължението да се дефинират подробно условията за извършване на работата от разстояние, включително възлагане, отчитане, контрол, обхват, резултати. Те следва да се уточнят в трудовия договор или вътрешните правила на организацията. За управление на работата от разстояние работодателят има възможност да въведе Информационна система за алгоритмично управление – AI, но в този случай трябва да информира засегнатите служители за начина на вземане на решения, както и да преразглежда решението на AI при поискване от страна на служителя и съответно да уведоми последния за окончателното решение.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Работодателят е задължен да предприеме следните мерки по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите, работещи от разстояние:

  • да информира служителя относно минималните изисквания във връзка със ЗБУТ, които се отнасят и са приложими към мястото за работа от разстояние, както и за мерките за ограничаване на рисковете за здравето и безопасността;
  • да предостави съответстващо на характера на работата, работното място и съответната длъжност обучение по ЗБУТ;
  • да предприема постоянни мерки с оглед на постигането на перманентно съответствие на работното място на служителя със задължителните изисквания за здраве и безопасност.

Задълженията на служителите, работещи от разстояние, са:

  • да предоставят писмена информация на работодателя си за своето работно място, съгласно изпратената от работодателя информация за задължителните изисквания за ЗБУТ. Ангажимент на работодателя е да прецени дали съответното работно място изпълнява изискванията на ЗБУТ, дали и какви мерки следва да се приложат за привеждането в съответствие, включително и по отношение на необходимостта от провеждане на обучение.
  • да уведоми работодателя си за възникнала злополука на работното място. Самата процедура за информиране следва да се дефинира от работодателя. Това включва не само начинът на информиране, но също така кого имате задължението да уведомите – би могло да е прекия ръководител, представител на работодателя, отговорен за трудовата медицина, колега, с когото поддържате контакти и др. При възникване на злополука вследствие на неизпълнение на изискванията за ЗБУТ, отговорността на работодателя може да се ограничи.

За въпроси можете да се обърнете към СТМ.

За да научите за всички изменения в нормативната уредба във връзка с изискванията за осигуряване на здравословна и безопасна среда, можете да се обърнете към избраната от вас Служба по трудова медицина, с която сте в договорни отношения. Особено важно е доброто сътрудничество с нея по отношение на оценката на риска на работното място, както и в цялостната комуникация за организацията на трудовата медицина в предприятието.